Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Prowadząca: Barbara Kubaszek 

Prowadząca: Ksenia Kowalczykowska 

Cena: wliczone w koszt czesnego

W naszym przedszkolu dzieci niepełnosprawne mogą uczęszczać na indywidualne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju. WWR ma na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

W ramach tego rodzaju wsparcia pomoc otrzymują również rodzice i rodzina. W ramach WWR uczą się postępowania z dzieckiem niepełnosprawnym.

Uczestnikami terapii w naszym przedszkolu są dzieci w wieku do 6 lat lub do chwili podjęcia obowiązku szkolnego na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Z naszymi przedszkolakami pracujemy nad:

 • rozwijaniem percepcji słuchowej, wzrokowej oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;
 • rozwijaniem myślenia matematycznego;
 • kształceniem umiejętności czytania i utrwalania znajomości liter;
 • kształceniem wiary we własne możliwości;
 • usprawnianiem motoryki dużej i małej;
 • pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole;
 • pomocą rodzicom w odpowiedniej interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej na nie reakcji;
 • zapobieganiem ewentualnym przyszłym niepowodzeniom dziecka w nauce szkolnej;
 • przygotowaniem dziecka do kontynuacji nauki na wyższym poziomie edukacyjnym.

Do każdego dziecka jest opracowany indywidualny program terapeutyczny, który zawiera wytyczne zawarte w opinii z poradni oraz indywidualne trudności danego dziecka.

W realizacji programu wykorzystujemy elementy następujących metod i technik terapeutycznych:

 • metody: słowna, oglądowa, praktyczna, problemowa;
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz;
 • Ruch Rozwijający W. Sherborne;
 • Edukacja przez ruch – D. Dziamskiej;
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki;
 • Elementy ćwiczeń relaksacyjnych;
 • Pedagogika zabawy (zabawy tematyczne, fundamentalne).