O nas

O nas

Uważamy kreatywność dzieciaków za ich największy skarb, dlatego tworzymy przedszkole, które przede wszystkim sprzyja twórczemu rozwojowi dziecka.

Jesteśmy świadomi, jaką rolę w rozwoju dziecka pełni rodzina, dlatego stawiamy na dobrą komunikację z rodzicami, a nasz program obfituje w wydarzenia o charakterze rodzinnym i integracyjnym.

Jesteśmy małym innowacyjnym przedszkolem. Powstaliśmy w 2011 r. z potrzeby zbudowania środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi małego dziecka. Od września 2019 r. weszliśmy w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego TAK.

Pragniemy wspierać dzieci w budowaniu poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości. Staramy się podążać za dziećmi i wspierać ich w odkrywaniu otaczającego świata. Również rodzice naszych dzieci mogą liczyć na nasze wsparcie w trudnej sztuce wspierania rozwoju swoich pociech. Zachęcamy do udziału w naszych szkoleniach dotyczących zagadnień psychologii rozwojowej w duchu rodzicielstwa bliskości, porozumienia bez przemocy, pedagogiki Juula.
 

Nasze przedszkole powstało w 2011 r., jako efekt ponad 20-letnich doświadczeń Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia, związanych z edukacją i wychowaniem dzieci. Podczas tworzenia Przedszkola TAK wyznaczyliśmy sobie kilka kluczowych wartości, które funkcjonują jako drogowskazy w naszej codziennej pracy.

1. Wierzymy w wartość beztroskiego dzieciństwa

Kreatywny rozwój Twojego dziecka może odbywać się jedynie w spokoju i harmonii z otoczeniem. Zbytnie obciążenie dziecka obowiązkami, presja na szybkie zdobywanie nowych kompetencji rodzi w dziecku stres. Jesteśmy przedszkolem, które respektuje prawo dziecka do szczęśliwego dzieciństwa. Od czasu do czasu pozwalamy dzieciom się ponudzić. Kładziemy nacisk na rozwój kompetencji naszych podopiecznych, ale nigdy kosztem ich kreatywności.

2. Popełnianie błędów to naturalny element edukacji

Karanie za błędy powoduje, że dziecko zamiast próbować coraz to nowych rozwiązań, zaczyna unikać podejmowania działań ryzykownych, czyli takich za które może spotkać je kara. Ponadto badania pokazują, że uczymy się więcej w sytuacji, kiedy nam się coś nie uda, niż w sytuacji kiedy odnosimy sukces. Dlatego rozwijamy kompetencje naszych przedszkolaków poprzez wspólne wyciąganie wniosków z przyczyn ich niepowodzeń. Zamiast karać motywujemy do podejmowania skuteczniejszych działań.

3. Wchodzenie w role społeczne rozwija kreatywność

Podczas zabawy inspirujemy naszych przedszkolaków do przebierania się za przeróżne postaci. Dzieciaki wchodzą w ten sposób w role i uczą się zasad społecznych. Rozwija się ich empatia. Posiadamy szeroki wachlarz strojów i rekwizytów, dzięki którym taka zabawa nigdy nie przestaje być nudna. Badania pokazują, że przedszkolaki, które spędzają dużo czasu na przebieranych grach fabularnych są dużo bardziej kreatywne.

4. Dziecięca zabawa powinna mieć otwarty charakter

Oznacza to, że nie oczekujemy od dzieci jakiegoś konkretnego efektu końcowego ich zabawy. Pozwalamy im tworzyć cokolwiek mogą sobie wyobrazić. Nie każemy rysować domku z obrazka, czy zbudować pojazdu według instrukcji, jeśli radzą sobie dobrze bez tego. Potrafimy docenić ich zwariowane pomysły i niestandardowe połączenia. Dzięki temu każda zabawa prowadzi nas do zupełnie nowych doświadczeń i rozwiązań.

Podczas naszej codziennej pracy prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem elementów najbardziej wpływowych współczesnych teorii pedagogicznych. Nie zamykamy się tylko w ramach jednego pedagogicznego systemu, ale z każdego czerpiemy pełnymi garściami.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Główna idea metody wyraża się w stwierdzeniu, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi w trakcie tzw. „baraszkowania”. Prostota i naturalność są głównymi walorami metody Weroniki Sherborne i stanowią o jej wartości i powodzeniu. Metoda ta ma za zadanie rozwijanie przez ruch:

  • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
  • świadomości przestrzeni i działania w niej,
  • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona

Określana jest ona mianem „gimnastyki mózgu” (ang. Brain Gym), według jej twórcy i zwolenników skutecznie uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu rozszerzania własnych możliwości.

Paul Dennison (amerykański pedagog) opracował metodę mającą na celu zintegrowanie pracy mózgu. Jego zdaniem, wiele problemów intelektualnych i emocjonalnych w życiu człowieka wynika ze złego współdziałania obu półkul mózgowych i z braku integracji między nimi. Aby człowiek miał pełny obraz otaczającego go świata niezbędna jest integracja prawej i lewej półkuli mózgowej, bo mózg jest narządem symetrycznym, ale każda półkula ma inne zadania.

Edukacja matematyczna E. Gruszczyk–Kolczyńskiej

Ułatwia rozwój możliwości umysłowych i uzdolnień do uczenia się matematyki. Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole. Okres przedszkolny to czas otwierania się dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych.

Metoda Dobrego Startu M Bogdanowicz

Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Dotyczy to zarówno dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Rozwija funkcje językowe, usprawnia funkcje analizatorów: wzrokowego, słuchowego, oraz doskonali sprawność kinestetyczną i motoryczną, które leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych.

Edukacja Przez Ruch wg D. Dziamskiej

To system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu. Człowiek rusza się, a więc przez ruch uaktywnia zmysły, dzięki którym poznaje otaczający go świat. Wśród zalet tej metody należy podkreślić, że zwiększa ogólną koordynację ruchową, co wpływa na integrację układu sensorycznego. Ponadto ruch naprzemienny usprawnia pracę obu półkul mózgowych, zapewniając możliwość lepszego odbierania i interpretowania bodźców budujących wiedzę. A rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonywanie czynności.

Pedagogika zabawy „Klanza”

Pedagogika ta włącza do nauczania i wychowania metody kreatywne, aktywizujące, pobudzające emocje i wyobraźnię z przełożeniem ich na takie sytuacje, w których uczestnik grupy może bez lęku rozwijać swoje najlepsze strony. Proponuje zabawy i gry, które zapewniają dobrowolność uczestnictwa,wykluczają rywalizację, dają możliwość komunikowania się poprzez ruch, słowo, plastykę oraz inne środki wyrazu. Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni, kiedy staje się balonem, wiatrem, łodzią, siecią rybacką oraz tym wszystkim, o czym tylko można pomarzyć. Możliwości jej zastosowania są nieograniczone, dlatego staje się ona dowodem na to, że im prostsze formy i pomoce, tym lepsza zabawa.

Metoda Carla Orffa

Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej. Zdaniem C. Orffa muzyka rodzi się z mowy, ruchu i gestu. Wykorzystane i przetworzone na język muzyczny powinno być to, co dziecku najbliższe: słowo, gest, ruch. Zaspokojenie potrzeby ruchu w formie dobranej przez samo dziecko, daje okazję do rozładowania napięć emocjonalnych, do ich odreagowania.

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

Metoda Batii Strauss daje dzieciom okazję uczestniczenia w utworze muzycznym, przeniknięcia do jego struktury, a w konsekwencji radosny i rozumny odbiór dzieła. Dzieci odczuwają i przeżywają radość wspólnoty tworzenia, dostępną, jakby się mogło wydawać, tylko artystom. Metoda aktywnego słuchania muzyki pozwala na swobodną zamianę ról, jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Dzięki tej metodzie, kształcą swoją wyobraźnię dźwiękową. A utwór, mimo wielokrotnego słuchania nie traci na atrakcyjności.

Techniki parateatralne

Zalicza się do nich drama, technika zmiany ról, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe. Teatr ma ogromne walory kształcące, wychowawcze oraz terapeutyczne. Uczy poczucia współodpowiedzialności, samodyscypliny, koncentracji uwagi, radzenia sobie z sytuacją stresową, ćwiczy pamięć oraz daje satysfakcję z wykonanej pracy. Jest odpowiedni dla dzieci uzdolnionych, gdyż umożliwia rozwijanie ich predyspozycji, jak też dla dzieci mających różne trudności, powoduje wzrost wiary we własne możliwości.

Glottodydaktyka

Język polski bywa sporą przeszkodą dla znacznej grupy dzieci na drodze edukacji. Glottodydaktyka ma za zadanie zminimalizować niepowodzenia szkolne poprzez popartą w wielu badaniach metodę nauczania, opartą na rzetelnej wiedzy lingwistycznej. Poprzez zabawę z klockami logo oraz innymi pomocami, dzieci przechodzą płynnie z dobrze sobie znanego świata głosek w niezwykły świat liter. Metoda ta nie eksponuje braków wiedzy czy pomyłek, podąża za rozwojem dziecka, daje dzieciom poczucie sprawczości oraz sukcesu i pomaga opanować reguły ortograficzne.

Nauczyciele to jeden z naszych największych skarbów. Stanowią niepowtarzalną mieszankę doświadczenia i młodzieńczej energii. Wzajemnie się inspirują i edukują. Ciągle zaskakują nas nowymi pomysłami, prowadzając ożywczy ferment do murów naszego przedszkola.

Nasi przedszkolni nauczyciele, by sprostać wysokim wymaganiom, jakie przed nimi stawiamy, muszą ciągle rozwijać swój warsztat.

Jednym z rozwiązań wspomagających ten proces jest Akademia Nauczyciela TAK, w ramach której organizujemy szkolenia dla nauczycieli z wybranej tematyki. W ten sposób pragniemy wspierać rozwój zawodowy naszych pracowników i wpływać na jego kierunek. Uważamy, że jakość edukacji ciągle można zwiększać. Jednak trudno tego dokonać bez zapewnienia swoim pracownikom dostępu do szkoleń. Pilnie obserwujemy szybko rozwijający się rynek nowych rozwiązań edukacyjnych. Wybieramy rozwiązania, które warto zaimplementować w naszym przedszkolu. I za pomocą naszej Akademii skutecznie je wdrażamy.

Poznaj naszych nauczycieli » Poznaj dyrekcję »