Zasady zapisów

Zasady zapisów

Ruszyła rekrutacja do naszego gimnazjum. Aktualnie prowadzimy zapisy przyszłych uczniów do pierwszej klasy na rok szkolny 2016/17. Posiadamy również wolne miejsca w obecnej klasie drugiej i trzeciej.

Zasady zapisów
 1. Rekrutacja do I klasy Gimnazjum TAK odbywa się na bieżąco. Po wpłynięciu do sekretariatu szkoły zgłoszenia ucznia umawiana jest rozmowa z rodzicami przyszłego kandydata/kandydatki.
 1. W związku z tym, iż w Gimnazjum TAK prowadzony jest rozszerzony program nauczania języka angielskiego kandydatów do klasy 1. obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego.
 1. Tematy do konwersacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego:
  • My family.
  • My hobby.
  • My last holidays.
  • My plans for the future.
  • My best friend.
  • Computers in our life.
  • Sports in our life.
  • Healthy and unhealthy food.
  • My perfect job.
  • The person I admire most.
 1. O przyjęciu ucznia do szkoły oprócz wyniku rozmowy brane będą pod uwagę również:
  • średnia ocen z pierwszego semestru klasy szóstej (minimum dobra),
  • ocena z zachowania (również minimum dobra).
 1. Uczniowie będą przyjmowani do szkoły do wyczerpania limitu miejsc.
 1. Kryterium przyjęcia stanowić będą punkty za rozmowę kwalifikacyjną oraz za oceny.
 1. Do sekretariatu szkoły należy dostarczyć wykaz ocen z pierwszego semestru klasy VI (potwierdzony przez dyrekcję szkoły), dwa opisane zdjęcia (imię, nazwisko, adres).
 1. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą na bieżąco. O dokładnej dacie oraz godzinie rozmowy kandydat i jego rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie tydzień przed terminem rozmowy.
 1. Lista osób przyjętych zostanie podana najpóźniej do 30 maja 2016 r.
 1. Rekrutację przeprowadzi komisja w składzie:
  • dyrektor Zespołu Szkół TAK – Beata Tabisz-Przybyła
  • wicedyrektor ZS TAK – Anita Dorczyńska-Czopowik
  • nauczyciel języka angielskiego – Aleksandra Kroczak
Stypendium im. Ireny Sendlerowej

„Żeby świat był lepszy, konieczna jest miłość do każdego człowieka” – ta maksyma przyświecała heroicznej działalności Ireny Sendlerowej, która podczas II wojny światowej ocaliła od Zagłady ponad 2500 dzieci, za co otrzymała m.in. tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, a w plebiscycie miesięcznika „Mówią wieki” znalazła się w gronie trzech „Polek wszech czasów”.

Stawiając sobie za cel promowanie i honorowanie altruistycznych postaw wśród młodych ludzi, Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia ufundowało Stypendium im. Ireny Sendlerowej. Stypendium skierowane jest do absolwentów szkół podstawowych, którzy – nie zaniedbując szkolnych obowiązków i osobistych pasji – w sposób szczególny angażują się na rzecz swojego społecznego otoczenia. Stypendyści otrzymają możliwość nieodpłatnej nauki w Gimnazjum TAK im. Ireny Sendlerowej przez okres trzech lat oraz – poprzez udział w licznych dodatkowych zajęciach, projektach i programach edukacyjno-społecznych – poszerzenia swoich kompetencji społecznych, interpersonalnych i twórczych.

Stypendyści zostaną wyłonieni w drodze konkursu. Zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 30 kwietnia 2016 r. Powinny one zawierać następujące dokumenty:

   • opinię wychowawcy klasy,
   • wykaz ocen z klasy piątej i z pierwszego semestru klasy szóstej,
   • opis zainteresowań i zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego,
   • rekomendacje, które udokumentują zaangażowanie i osiągnięcia (z obecnej szkoły, z harcerstwa, z parafii, klubu sportowego  lub innych organizacji).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Kapitułę Stypendium im. Ireny Sendlerowej w czerwcu 2016 roku.